चित्रमय इसापनीती (रंगीत आवृत्ती)

चित्रमय इसापनीती (रंगीत आवृत्ती)

  • चित्रकार: राजेश लवळेकर
  • ISBN: 978-81-7925-455-4
  • आवृत्ती: पहिली आवृत्ती
  • पाने: 40
  • आकार: 7.25" x 9.5"
  • कव्हर: पेपरबॅक
  • INR 80

About the book

या गोष्टी मुलांना एक दोनदा वाचून दाखवल्या की, अक्षरओळख नसलेली मुलंही केवळ चित्रांच्या आधारे त्या सहज वाचू शकतील. तसेच, वाचनाची सुरुवात केलेल्या मुलांचा उत्तम सराव होईल.