शाम्याची गंमत आणि इतर कथा

शाम्याची गंमत आणि इतर कथा

  • ISBN: 978-81-7434-116-7
  • आवृत्ती: जुलै २०१६ (राजहंस प्रकाशन)
  • पाने: 40
  • आकार: 6.75" x 9.5"
  • कव्हर: पेपरबॅक
  • INR 35

About the book

वाचता न येणा-या छोटयांना
मोठयांनी वाचून दाखवावीत
आणि
वाचता येणा-या छोटयांनी
स्वत:च वाचावीत अशी पुस्तकं