तू आहेस का माझी आजी?

तू आहेस का माझी आजी?

सानिका देशपांडे
  • चित्रकार: सानिका देशपांडे
  • ISBN: 978-81-955048-6-2
  • आवृत्ती: पहिली आवृत्ती २०२१
  • पाने: 32
  • आकार: 9" x 9"
  • कव्हर: पेपरबॅक
  • INR 125

About the book

बाबांनी अवनीची समजूत काढली की, तुझी देवाघरी गेलेली आजी लवकरच पुन्हा परत येईल. पण आजीच्या रूपात नाही, तर दुसऱ्याच कुठल्यातरी प्राण्याच्या रूपात.

मग अवनी तिच्या आसपासच्या वेगवेगळ्या प्राण्यांत आजीला शोधू लागली.

कोण असेल तिची आजी?